Zmiana zasad pobierania świadczenia pielęgnacyjnego: teraz rodzice mogą pracować

Zmiana zasad pobierania świadczenia pielęgnacyjnego: teraz rodzice mogą pracować

Z początkiem 2024 roku, dokładnie od 1 stycznia, zaszły istotne zmiany w regulacjach dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego. Teraz możliwość ubiegania się o to wsparcie, wynoszące 2988 zł, mają także rodzice dzieci niepełnosprawnych, którzy są aktywni zawodowo. Jakie jednak są szczegóły tej modyfikacji i czy rodzice są zainteresowani skorzystaniem z nowych warunków?

Nowelizacja ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych wprowadza od 2024 roku zmianę w treści art. 17 ust. 1, która prezentuje się następująco:

„Uprawnieni do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego są:

– matka lub ojciec,
– inne osoby objęte obowiązkiem alimentacyjnym zgodnie z Ustawą Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140), a także małżonkowie,
– de facto opiekun dziecka,
– rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

jeżeli mają pod swoją opieką osobę niepełnosprawną do 18. roku życia, posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności wraz z zaznaczeniem: potrzeby stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby ze względu na mocno ograniczoną możliwość samodzielnej egzystencji oraz potrzeby ciągłego zaangażowania opiekuna dziecka w codzienny proces jego leczenia, rehabilitacji i edukacji”.

Od początku 2024 roku świadczenie pielęgnacyjne mogą pobierać rodzice (oraz inne osoby spełniające wymienione kryteria), nawet jeśli są zatrudnieni. Prawo do takiego wsparcia przysługuje do momentu, kiedy podopieczne dziecko niepełnosprawne skończy 18 lat.

Ważnym aspektem nowych przepisów jest to, że aby móc czerpać świadczenie pielęgnacyjne według nowych zasad, dotychczasowi opiekunowie dzieci niepełnosprawnych korzystający z tego wsparcia muszą zrezygnować z pobierania go na starych warunkach i złożyć nowy wniosek.

Jak informuje GazetaPrawna.pl, nowe przepisy cieszą się dużym zainteresowaniem. W styczniu rodzice tłumnie składali wnioski o świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach. W większości były to osoby, które czekały na zmianę ustawy, ponieważ pracowały i nie mogły wcześniej korzystać ze świadczenia w starym trybie.